مرتب سازی بر اساس :

نشر علوم دانشگاهی

ناموجود

نویسنده:جو یونگ وونگ

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

اصول و مبانی طراحی خودروهای جاده ای و بیابانی
ناموجود

نویسنده:طهماسبقلی شاهرخشاهی

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

برقگیر ها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی

نویسنده:جان تی .دی ولف دیوید اف مازوک امی مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل مقاومت مصالح بی یر و جانسون
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی عمومی جلداول ویرایش ششم
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 3
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 1(ویرایش ششم)
قیمت:

80,000تومان

ناموجود

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

راهنمای شیمی عمومی 1(ویرایش ششم)

نویسنده:دیوید اف مازورک - ایمی مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای استاتیک بی یر و جانسون ویراست دهم si
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 2
قیمت:

25,000تومان

ناموجود

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

راهنمای شیمی عمومی 2

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - دیوید مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای مقاومت مصالح بی یر و جانسون ویراست ششم
قیمت:

350,000تومان

ناموجود

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان جلد 1 استاتیک ویرایش 8 پوستی
ناموجود

نویسنده:فردیناند بی یر-ای.راسل جانستون

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان جلددوم دینامیک ویراست هفتم

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی 1 ویرایش ششم
قیمت:

180,000تومان

ناموجود

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

شیمی آلی 3

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 1 (ویراست ششم - با تجدیدنظر و اصلاحات)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 2  ویرایش ششم
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:بی یر - جانستون - دی ولف - مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مقاومت مصالح هفتم
قیمت:

350,000تومان

ناموجود

نویسنده:جانسون-دی ولف-مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

مقاومت مصالح واحدیان ویراست پنجم
ناموجود

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - دیوید مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

مقاومت مصالح ویراست ششم

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - دیوید مازورک

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک جلد 1 ویرایش دهم SI
قیمت:

185,000تومان

ناموجود

نویسنده:فردیناند بی یر-ای.راسل جانستون

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

مکانیک برداری برای مهندسان جلددوم دینامیک ویراست هفتم
ناموجود

نویسنده:ال دی فیلد- اس استرنهل-جی ار کالمن

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی(ویراست سوم)

نویسنده:ال.دی.فیلد _ ای.استرنهل _ جی.ار.کالمن

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ( ویراست پنجم )
قیمت:

90,000تومان