نتیجه جستجو

آموزشی بزرگسالان

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مونا بیکر - گابریئلا سالدنیا

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
in other words third edition این آدر وردز ( ویرایش سوم 3 )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:سانتیاگوریماچا استراس

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
infotech english for computer users fourth edition اینفوتچ
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:مایکل سوان

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
inside meaning ( این ساید مینینگ )
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:والتون بارنز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
inside writing intro ( این ساید رایتینگ اینترو )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:پاملا هارتمن جیمز منتل

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interactions reading access sixth edition ( اینتراکشن ریدینگ اکسز ویرایش ششم 6 )
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز جاناتان هال سوزان پروکتور

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange 1 with work book five edition اینترچنج 1 با ورک بوک ویرایش پنجم 5
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange 1 with work book four edition اینترچنج 1 با ورک بوک ویرایش چهارم 4
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange 2 five edition with work book اینترچنج 2 با ورک بوک ویرایش پنجم 5
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange 2 with work book four edition اینترچنج 2 با ورک بوک ویرایش چهارم 4
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جک سی ریچاردز

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
interchange 3 fifth edition teachers book اینترچنج 3 تیچرز بوک ویرایش پنجم 5
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
interchange 3 student&work book fifth edition اینترچنج 3 استیودنت و ورک ویرایش پنجم 5
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange 3 with work book fourth edition اینترچنج 3 با ورک بوک ویرایش چهارم 4
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
interchange intro fifth edition student & work book اینترچنج اینترو ویرایش پنجم 5
قیمت:

365,000تومان

نویسنده:راشل لیبر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
introducing morphology second edition اینترودیوسینگ مورفولوژی ( ویرایش دوم 2 )
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:دکتر علی اکبر جباری

ناشر:مشهور

افزودن به سبد خرید
introducing phonetics and phonology اینترودیوسینگ فونتیک اند فونولوژی ( آوا شناسی )
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مریم مایرهوف میریام میرهوف

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
introducing sociolinguistics second edition اینترودیوسینگ سوشیولینگویستیک  ویرایش دوم 2
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:جرمی ماندی

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
introducing translation studies fourth edition اینترودیوسینگ ترانسلیشن استادیز ویرایش چهارم 4
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:دونالد اری چیزر جیکوبز سورنسن اروین والکر

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
introduction to research in education ten edith ( اینتروداکشن تو ریسرچ این اجوکیشن ویرایش دهم 10 )
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:استیو پدلی

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
key concepts in contemporary literature کی کانسپت این کانتمپراری لیترچر
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:بیل ونپتن الساندرو جی بناتی

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
key terms in second language acquisition old edition ( کی ترمز این سکند لنگویج اکوزیشن ) ویرایش قدیم
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:منوچهرسرخابی

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
key text & sentences of english advanced متون و جملات کلیدی زبان انگلیسی پیشرفته
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:لیل بکمن آدریا پالمر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
language assessment in practice ( لنگویج اسسمنت این پرکتیس )
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:اچ.داگلاس براون

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
language assessment principles and classromm practice second edition ( لنگویج اسسمنت پرینسیپل ویرایش دوم 2 )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:آی اس پی نیشن . جان مک کالیستر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
language curriculum dsign second edition ( لنگویج کریکلیوم دیزاین ویرایش دوم 2 )
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:آی اس پی نیشن . جان مکالیستر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
language curriculum dsign لنگویج کریکلیوم دیزاین
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:رود الیس الیز راد الیس

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
language teaching research and language pedagogy لنگویج تیچینگ ریسرچ اند لنگویج پداگوجی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:تیم مک نامارا

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
language testing ( لنگویج تستینگ )
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:لیل اف بکمن آدریان اس پالمر

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
language testing in practice لنگویج تستینگ این پرکتیس
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:دکتر محمد گلشن دکتر خاطره زهرابی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
language testing made easy آزمون های ساده زبان انگلیسی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کورا لیندسی پائول نایت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
learning and teaching english ( لرنینگ اند تیچینگ انگلیش )
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:جورج ای ویشون جولیا ام بارکز

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
lets write english book 1 ( لتس رایت انگلیش کتاب اول 1 )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:مارتین اتکینسون

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
LINGUISTICS AN INTRODUCTION لینگوستیز ان اینتروداکشن ویرایش دوم
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:چارلز ای برزلر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
literary criticism an introduction to theory and practice fifth edition ( لیترری کریتیسزم ویرایش پنجم 5 )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:فرح یگانه

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
literary schools a reader ( لیتراری اسکولز ا ریدر ) مکتب های ادبی
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:لورنس پرین

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
literature 2 poetry the elements of poetry old edition ( لیترچر 2 مشکی پوئتری ) ویرایش قدیم
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:توماس آر آرپ گرگ جانسون

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
literature structure sond and sense poetry 2 ninth edith لیترچر 2 آبی ساند اند سنز ویرایش نهم 9
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:لورنس پرین

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
literature3 drama the elements of drama لیترچر 3 مشکی ( دراما د المنت آف دراما )
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:پژوهش ازدانشگاه کمبریج

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
man and his world revised من اند هیز ورد  ریوایزد
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:دیوید کوتون دیوید فالوی سایمون کنت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
market leader elementary third edit3 student&work book مارکت لیدر المنتری استیودنت وورک بوک ویرایش سوم
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:دیوید کاتان دیوید فالوی سایمون کنت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
market leader intermediate third edtih student & work book مارکت لیدر اینترمدیت ویرایش سوم 3 استیودنت و ورک بوک
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:دیوید کاتان دیوید فالوی سایمون کنت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
market leader pre intermediate student&work bbook third edition مارکت لیدر پری اینترمدیت ویرایش سوم 3 استیودنت و ورک بوک
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:دیوید کاتان دیوید فالوی سایمون کنت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
market leader upper intermediate thirth edith student & work book مارکت لیدر آپر اینترمدیت ویرایش سوم 3 استیودنت و ورک ب
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:جو مک دوناف کریستوفر شاو

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
materials and methods in elt third edition متریال اند متود این ای ال تی ( ویرایش سوم 3 )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:برایان تاملینسون

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
materials development inlanguage teaching second edition متریال دولوپمنت این لنگویج تیچینگ ویرایش دوم 2
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:جک ریچاردز ویلی ا رناندیا

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
methodology in language teaching متودولوژی این لنگویج تیچینگ
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جان کرسوا ویکی پلانو کلارک

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
mixed methods research third edition ( میکسد متود ریسرچ ویرایش سوم 3 )
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:شرلی تیلور

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
model business letters emails and other business documents seventh edit مدل کسب و کار نامه های الکترونیکی ویرایش هفتم7
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:مارسلا فرانک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
modern english 1 second editin ( مدرن انگلیش 1 ویرایش دوم 2 )
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مارسلا فرانک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
modern english a practical reference guide second edition ( مدرن انگلیش ا پرکتیکال رفرنس گاید ) ویرایش دوم 2
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:فرانسیس کاتانبا

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
morphology modern liguistics مورفولوژی ( مدرن لینگویستیک )
قیمت:

230,000تومان