نتیجه جستجو

مهندسی معدن و زمین شناسی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
229 انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (استخراج)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
237انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (اکتشاف)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:یوسف هاتزور - گووی ما - گن هوا شی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز تغییر شکل نا پیوسته  در مکانیک سنگ کاربردی
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:فرشید نظمی - ارشان مشروطه چی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی استخراج ( معدنکاری  سطحی و زیر زمینی اقتصاد معدنی چالزنی و انفجار تهویه )
قیمت:

374,000تومان

نویسنده:امیر کشتگر - محسن حیدری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی فرآوری ( کانه آرایی فلوتاسیون )
قیمت:

174,000تومان

نویسنده:داوداکبرفخرآبادی-حسن سیدی قوژدی-سعیداسدزاده-جوادسلطانی-وحیدسراجیان

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشدمهندسی معدن جلد 3 ( ژئوفیزیک ژئوشیمی زمین شناسی اقتصادی ارزیابی ذخایر معدنی ) سراسری آزاد
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 1 اول تئوری
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 2 مدلسازی
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 3 کاربردها
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:غلامرضاخانلری

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
اصول مکانیک سنگ ( برای مهندسین زمین شناسی عمران و معدن )
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:علی اصغرحسنی پاک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بهینه سازی پروژه های اکتشافی
قیمت:

650تومان

نویسنده:نادرقاسم پور-بهنام پناه بر

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده از نرم افزارFLAC3D
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تهویه در معادن   جلد دوم   با CD
قیمت:

279,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی ( ج 2 خدمات فنی )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی ( جلد 1حفاری و اجرا )
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:بهرام رضایی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی زغال شویی
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:دومینیکوکاپلییر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی در هیدروژئولوژی
قیمت:

650تومان

نویسنده:کوروش شهریار - ابراهیم قاسمی - نگین هوشمند - وحید امیر کیانی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:اریک دوئن کلیفورد ا.پراس

ناشر:موسسه علمی و فرهنگی فضا

افزودن به سبد خرید
حفاظت سنگ مروری بر آخرین پژوهشهای علمی
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:رضاموسوی حرمی

ناشر:آستان قدس رضوی

افزودن به سبد خرید
رسوب شناسی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های با نگهداری در معدنکاری زیر زمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:علی فاخر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش های پژوهش درژئوتکنیک
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

40,000تومان