نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
دکتری مجموعه سوالات مجموعه ریاضی1مدرسان کد2233جبرآنالیز
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد ریاضی عمومی 2 آزمون های 90-99
قیمت:

234,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد و دکتری معادلات دیفرانسیل 80-1400 ( میکرو طبقه بندی شده )
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:کریم منصورفر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی344
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ریاضیات کاربردی و عددی قابل استفاده رشته های مهندسی شیمی  و پلیمر
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
اولین کتاب حل سوالات ریاضی مهندسی بدون دخالت دست(روش رد گزینه ها)
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
اولین کتاب حل سوالات ریاضی عمومی 1و2 بدون دخالت دست (روش رد گزینه ها)
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:عبدالرضابازرگان لاری

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
مفاهیم پایه ای آمار و احتمال
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:محمد حسین پور کاظمی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
ریاضیات برای اقتصاد مدیریت
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:محمد حسین پور کاظمی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی و کاربرد های  آن (جلداول1)
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد دکتری ریاضی عمومی 1 میکرو طبقه بندی شده آزمونهای 90-98
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:هادی یوسفی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدمحاسبات عددی چاپ ششم
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مدل سازی ریاضی (734)
قیمت:

152,000تومان

نویسنده:محمدجواداصغرپور

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
تصمیم گیری های چند معیاره
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
تحلیل پوششی داده ها ( مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها ) ویراست دوم
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
پژوهش عملیاتی پیشرفته (ویراست دوم2)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
پژوهش  عملیاتی  برنامه ریزی خطی و کابردهای آن ویراست چهارم
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:فرید(محمد)مالک قائینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:حسینی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ارشدریاضی ج5پردازش
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:بیات

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
آنالیز ریاضی2
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:بیژن دواز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی نظریه حلقه ها
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:مازیار زاهدی سرشت

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
2000 سوال چهار گزینه ای بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات پیشرفته 1  کارشناسی ارشد و دکتری
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت1 (حسابداری اقتصاد مدیریت صمعتی بازرگانی بیمه دولتی)135
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آماروکاربردآن درمدیریت 2(حسابداری اقتصاد مدیریت صنعتی بازرگانی بیمه دولتی)112
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:مسعود نیکوکار

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشد معادلات و دیفرانسیل جلداول1(رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه)
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:مسعود نیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
ریاضیات  و کاربرد آن در مدیریت 1 (ویرایش جدید-حسابداری اقتصاد مدیریت)
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:هادی رنجبران

ناشر:اثبات

افزودن به سبد خرید
آمارواحتمال ویژه آزمون ورودی دکتری گروه علوم انسانی کشاورزی منابع طبیعی
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:مهندس کاوه حسین پناهی

ناشر:زانیس

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل  آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول1)
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:طاهر لطفی

ناشر:کرشمه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نظریه اعداد ( راهنما و تشریح مسائل )
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمدباقرمنهاج

ناشر:جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تحلیل وکنترل سیستم های دینامیکی چند متغیره خطی جلد اول :تحلیل
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:مسعودآقاسی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی1و2  جلدسوم3
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:مسعودآقاسی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2ج 2آقاسی نگاه دانش
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:دکترعادل آذر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات (مفاهیم و کاربرد های برنامه ریزی خطی)1036
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی(جلددوم2)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:فرزین سامیا کلانتری

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوال های ارشدآمارجلددوم2
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:فرزین سامیا کلانتری

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوال های ارشدآمارجلدچهارم4
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حسین فرهادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار 177
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:صالحی صدقیانی-ابراهیمی

ناشر:نشر هستان

افزودن به سبد خرید
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت (1و2)همراه با سئوالات کنکورکارشناسی ارشد صدقیانی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمود کریمی

ناشر:دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

افزودن به سبد خرید
ریاضیات مهندسی (جلداول1) ویرایش سوم
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:محمدعلی کرایه چیان

ناشر:تمرین

افزودن به سبد خرید
ریاضیات مقدماتی ویرایش هفتم
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمدعلی کرایه چیان

ناشر:تمرین

افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی دو جلد اول
قیمت:

265,000تومان

نویسنده:محمدعلی کرایه چیان

ناشر:تمرین

افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی دو جلد دوم
قیمت:

265,000تومان

نویسنده:وحیدانصاری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 1 و 2
قیمت:

228,000تومان

نویسنده:دکتر بهروز بید آباد

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
هندسه منیفلد(2)
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:مسعودآقاسی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل جلداول1
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:امیرایمن پور

ناشر:کتابخانه فرهنگ

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات 1
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:محمود کریمی

ناشر:نصیر

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل جلددوم ارشد و دکتری
قیمت:

160,000تومان