نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:جمشید شهاب پور

ناشر:باهنرکرمان

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی اقتصادی
قیمت:

82,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی ( جلد 1حفاری و اجرا )
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:مرتضی اصانلو

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
روشهای استخراج معادن سطحی ( ج1 )
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:علی اصغرحسنی پاک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بهینه سازی پروژه های اکتشافی
قیمت:

650تومان

نویسنده:دومینیکوکاپلییر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی در هیدروژئولوژی
قیمت:

650تومان

نویسنده:موریس ای تاکر

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
سنگ شناسی رسوبی مقدمه ای بر منشا سنگهای رسوبی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:حسن مدنی-سیروس شفیقی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی عمومی  مدنی
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:دکترحسن صادقی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی مهندسی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:محمدحسن کریم پور

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
کانی ها و سنگ های صنعتی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:حسین معماریان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی برای مهندسین تهران
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:رضاموسوی حرمی

ناشر:آستان قدس رضوی

افزودن به سبد خرید
رسوب شناسی  آستان
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:علی اصغر حسنی پاک-بهناز شجاعت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مدل سازی کانسارهای فلزی -غیرفلزی وکاربرد اکتشافی آن
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:بهرام رضایی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی زغال شویی
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی ( ج 2 خدمات فنی )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:بهرام موحد

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مبانی چاه پیمایی جلد اول
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
229 انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (استخراج)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:فرانک پرس - ریموندسیور

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
زمین و تکتونیک صفحه ای
قیمت:

600تومان

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
237انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (اکتشاف)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:داوداکبرفخرآبادی-حسن سیدی قوژدی-سعیداسدزاده-جوادسلطانی-وحیدسراجیان

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشدمهندسی معدن جلد 3 ( ژئوفیزیک ژئوشیمی زمین شناسی اقتصادی ارزیابی ذخایر معدنی ) سراسری آزاد
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تهویه در معادن  جلد دوم  با CD
قیمت:

279,000تومان

نویسنده:اریک دوئن کلیفورد ا.پراس

ناشر:موسسه علمی و فرهنگی فضا

افزودن به سبد خرید
حفاظت سنگ مروری بر آخرین پژوهشهای علمی
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:محمدحسین قبادی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
مبانی زمین شناسی مهندسی قبادی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:عباس عباس زاده شهری-رساحسینی-کتایون بهزادافشار

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
ژئوفیزیک ژئوتکنیکی کاربردی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:محمدرضاعادل زاده

ناشر:راه نوین

افزودن به سبد خرید
خواص سنگ های مخازن نفت و گاز
قیمت:

24,700تومان

نویسنده:حسین معماریان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی ساختاری
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:علی فاخر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش های پژوهش درژئوتکنیک
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:نادرقاسم پور-بهنام پناه بر

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده از نرم افزارFLAC3D
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:امیرحسین کوهساری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کانی شناسی توصیفی 1
قیمت:

5,150تومان

نویسنده:اسلامی-سخاوتیان

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مهندسی ژئوتکنیک مبانی کاوشها و تفسیرها
قیمت:

44,000تومان

نویسنده:عبدالحمیدانصاری-حسین مجتهدزاده-کمال علمدار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های گرانی و مغناطیس در ژئوفیزیک اکتشافی
قیمت:

19,750تومان

نویسنده:بهرام رضایی-علی شهابی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:امیرحسین کوهساری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی اقتصادی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:دبلیو ام تلفورد-ال پی جلدارت-ار ای شریف-دی ا کیز

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ژئوفیزیک کاربردی جلد دوم-مقاومت ویژه-الکترو مغناطیس-قطبش القایی رادیو اکتیویته-چاه نگاری
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:جی نلسون ایبای

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مبانی زمین شیمی زیست محیطی
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:مصطفی آصفی-محسن نائینی-ملائی

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
رویکرد نرم افزاری در مدلسازی منابع معدنی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:مرتضی اصانلو

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
روشهای استخراج معادن سطحی ج2
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:محمدحسین قبادی

ناشر:دانشگاه شهیدچمران

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان عمران)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های با نگهداری در معدنکاری زیر زمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمودعلایی طالقانی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
مبانی زمین شناسی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:عبدالرحمن برزگر

ناشر:دانشگاه شهیدچمران

افزودن به سبد خرید
فیزیک خاک پیشرفته
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:غلامرضاخانلری

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
اصول مکانیک سنگ ( برای مهندسین زمین شناسی عمران و معدن )
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:جاناتان لونین

ناشر:فرزان روز

افزودن به سبد خرید
زمین منشا حیات
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:امیر کشتگر - محسن حیدری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی فرآوری ( کانه آرایی فلوتاسیون )
قیمت:

174,000تومان

نویسنده:فرشید نظمی - ارشان مشروطه چی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی استخراج ( معدنکاری سطحی و زیر زمینی اقتصاد معدنی چالزنی و انفجار تهویه )
قیمت:

274,000تومان

نویسنده:پیتر فوکس - جف پتیفر و تونی والتام

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مدل های زمین در زمین شناسی مهندسی
قیمت:

205,000تومان

نویسنده:احسان خامه چی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مهندسی تولید از چاه های گازی
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:آکیهیرو کانو - ترمو یو اوکو کورا - چیز ورو تاکاشیما - فومیتو شیراایشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ویژگی های و فرآیند های ژئومیکروبیولوژی تراورتن ( با تمرکز بر مناطقی در ژاپن )
قیمت:

76,000تومان