نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ابراهیم صداقت - فرهاد محمدی ورزنه - رضوان شیخی کما

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 3
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:فریده صداقت

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی فیزیک (2) (رشته شیمی)
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:داریوش کوهی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ریاضی عمومی 2رشته شیمی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:زینب خلیل زاده-محسن قاسمیان خجسته

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما زبان تخصصی (رشته فیزیک)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:محسن قاسمیان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما زبان تخصصی (رشته شیمی)
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:محسن قاسمیان خجسته-زینب خلیل زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما شیمی عمومی 2
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مهدی مرزبان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی تجزیه دستگاهی (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:ابراهیم صداقت - فرهاد محمدی ورزنه - رضوان شیخی کما

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 1 (حل مسائل) (پیام دانشگاهی)
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:داریوش کوهی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای ریاضی عمومی (1)(رشته های شیمی،زمین شناسی وفیزیک) (حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:فریده صداقت

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای شیمی فیزیک 1
ناموجود

نویسنده:زینب خلیل زاده-محسن قاسمیان خجسته

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای  شیمی تجزیه 1 (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:یاور تقی پور آذر

ناشر:راه (مهر خاور)

471راهنمای تحلیلی فیزیک پایه1 عمومی
ناموجود

نویسنده:آذرکیا-پیری

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای متون تخصصی فیزیک
ناموجود

نویسنده:رسول وفازاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما شیمی عمومی 1   ( حل مسائل )
ناموجود

نویسنده:یاور تقی پور آذر

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنما فیزیک پایه 1(مکانیک)
ناموجود

نویسنده:علائی

ناشر:راه (مهر خاور)

زبان تخصصی شیمی
ناموجود

نویسنده:لشکری

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنما فیزیک پایه 2
ناموجود

نویسنده:امید محمد پور

ناشر:همراه

راهنمای فیزیک عمومی1 (همراه) (بر اساس کتاب هریس بنسون)
ناموجود

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای شیمی عمومی1
ناموجود

نویسنده:فروزنده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما بهداشت عمومی
ناموجود

نویسنده:مریم بابایی

ناشر:همراه

راهنما شیمی آلی 2
ناموجود

نویسنده:سید محمود نجفیان رضوی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای (حل مسائل) فیزیک پایه 1
ناموجود

نویسنده:وفازاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای شیمی عمومی 1
ناموجود

نویسنده:ابراهیم صداقت - فرهاد محمدی ورزنه - رضوان شیخی کما

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای شیمی آلی 2
ناموجود

نویسنده:هوشنگ نحوی-ارسطونحوی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای فیزیک پایه 2 (حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:پیمان رضاییان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای فیزیک پایه1(رشته های علوم پایه و مهندسی)