نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای کاربرد کامپیوتر در رشته های علوم انسانی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:ویداعلیخانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی جنایی (استاد)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حمیرا برزیده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فلسفه تربیت (استاد)
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:حمیرا الوندی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تفکر و زبان (استاد)
قیمت:

4,900تومان

نویسنده:ویداعلیخانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ارزشیابی شخصیت (استاد)
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:محمد مهدی اسماعیل نیا - زهرا تقوی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
251 راهنما روانشناسی تربیتی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:مریم عباسی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
817 راهنما روانشناسی افراد با نیاز های خاص 2 رشته روانشناسی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:سعید ساعدی کرمانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما تفکر و زبان
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:سمانه عاصی نیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای آموزش بزرگسالان (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:نیلوفر بهبودیان

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی عمومی 2 (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد فروغ زاده- زینب ثابتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی تجربی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:معصومه نجفی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی فیزیولوژیک (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:لیلا بخشی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول بهداشت و کمک های اولیه (علوم تربیتی) (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:سمانه عاصی نیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول و مبانی آموزش و پرورش (همراه)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:سماء دستجردی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
376 راهنمای روانشناسی رشد 2
قیمت:

19,500تومان

نویسنده:زینب اصالتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
372 راهنمای روانشناسی تربیتی  (زارع) (ارشد)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:آرزو هاشمی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:مهدی حاجی آبادی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
808 راهنما انگیزش و هیجان
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:محمدمهدی اسماعیل زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
609  راهنما روانشناسی یادگیری
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:فاطمه اکبری هشچین

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای مسائل آموزش و پرورش ایران (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:سمانه عاصی نیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای قصه گویی و نمایش خلاق (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:معصومه فراهانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامعه شناسی آموزش و پرورش (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:اکرم دهقانی - سیمین قربانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
851 راهنما روانشناسی شخصیت
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:حمیرالوندی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اختلالات یادگیری (استاد)
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:ملیحه میرضایی میرقائد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار استنباطی در روان شناسی و علوم تربیتی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سمیه رحیم زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آموزش و پرورش تطبیقی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ملیحه رضایی میر قائد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:زینب ثابتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی اجتماعی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:زینب ثابتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای نظریه و مشاوره روان درمانی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:هاجر احمدیان

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی تربیتی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:زینب ثابتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی شخصیت (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:صدیقه ناقل

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تاریخچه و مکاتب روانشناسی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مریم ثلاثه نیازی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم) (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سمیرا رحیم زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی بازی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مانداناعلم بلادی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آموزش بزرگسالان (استاد)
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:وجیهه بشارت زاده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی بازی (استاد)
قیمت:

3,400تومان

نویسنده:سمیرا رحیم زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آموزش و پرورش کودکان استثنایی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ملیحه رضایی میر قائد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سمیرا رحیم زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی پویایی گروه (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سمیه رحیم زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول مدیریت آموزشی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:معصومه فراهانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان آموزی (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:ویداعلیخانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آموزش و پرورش کودکان استثنایی (استاد)
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:پریسا وطن خواه دولت سرا

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روانشناسی هوش و سنجش آن (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:عبد الرزاق موسی نتاج

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
629 راهنما زبان تخصصی مدیریت آموزشی
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:سهیلا دعوتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اختلالات یادگیری (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی در روانشناسی 1
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:اعظم پهلوان صادق

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما نظارت و راهنمایی تعلیماتی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:نگار کاغذگران

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
366 راهنمای اختلالات یادگیری
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:اعظم پهلوان صادق

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما روشها و فنون تدریس
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:نفیسه هاشمی فشارکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان
قیمت:

50,000تومان