نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:نیلی پور جعفری گهر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجی تخصصی 2
قیمت:

2,400تومان

نویسنده:شعار-روان پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
گزیده سیاست نامه و قابوس نامه
قیمت:

4,300تومان

نویسنده:قاسم انصاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
متون تفسیری
قیمت:

5,200تومان

نویسنده:سید محمد حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
قواعدعربی 2پیام نور
قیمت:

2,600تومان

نویسنده:سید محمد حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
قرائت عربی 3
قیمت:

1,600تومان

نویسنده:رضا نیلی پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجه تخصصی 1پیام نورکارشناسی ادبیات
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:حسن انوری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آیین نگارش و ویرایش  1 (نگارش)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:حسین میر جعفری - عباس عاشوری نژاد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تارخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
قیمت:

1,900تومان

نویسنده:سیروس شمیسا .

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بدیع
قیمت:

900تومان

نویسنده:مهری باقری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ زبان فارسی
قیمت:

4,400تومان

نویسنده:دکتر علی محمد پشتدار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آیین نگارش و ویرایش 2
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:هادی شریف مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ساختمان و تجهیزات کتابخانه (با تاکید بر کتابخانه های دانشگاهی ایران)
قیمت:

1,260تومان

نویسنده:غلامعلی حاتم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی با هنر در تاریخ  2
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:علی اکبرمیرحسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
قواعد عربی 4پیام نور
قیمت:

2,200تومان

نویسنده:علی اصغر حلبی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام پیام نور
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:سید محمد حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
قرائت عربی 2پیام نور
قیمت:

2,600تومان

نویسنده:منصورثروت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مرجع شناسی و روش تحقیق 1
قیمت:

1,000تومان

نویسنده:محمد امیر شیخ نوری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام از سال 40تا 227 ه.ق
قیمت:

1,900تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای متون تخصصی 1 رشته کتابداری
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:سید علی اکبر میر حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*قواعد عربی 3پیام نور
قیمت:

2,600تومان

نویسنده:مهسازنجانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای قواعد عربی2 (پیام دانشگاهی) (ترجمه و راهنما)
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:جواد طالب زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اعراب قرآن
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:عباس یداللهی فارسانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای الترجمه و التعریب
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:توفیق سبحانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*مسعود سعد سلمان نظم 3
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:دکتر محمد باقر وثوقی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام
قیمت:

1,050تومان

نویسنده:منوچهرکبیری رهنی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی2  رشته زبان و ادبیات فارسی
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:راحیل عرب خزائلی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای قواعد عربی 4
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:امیرحسین رجبی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای قرائت عربی2
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:مسعود غلامعلی فرد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
314 راهنمای زبان تخصصی کتابداری 1
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:ایرج ذوقی- فرزانه بزرگرشندی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما درآمدی بر ادبیات (2)
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:زهرا سادات اسماعیلی نژاد سوق

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای درآمدی بر ادبیات 1 (راه) 818
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:معصومی زاده

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی1 تاریخ
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:آسیه ذبیح نیا عمران-حسین بردخونی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:ملیحه پورمحمدی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با ادبیات معاصر ایران
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:رجبی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای دستور و نگارش 2 (همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:ملیحه پورمحمدی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساخت زبان فارسی (همراه)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:مجید سرمدی- علی پدرام میرزایی- نرگس محمدی بدر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
برگزیده و شرح تاریخ جهانگشای جوینی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:محمررحیم عیوضی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:حمیدرضا عامری سیاهویی- صابر زند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
قیمت:

4,400تومان

نویسنده:مجید سرمدی-جلیل مسعودی فرد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
گزیده و شرح مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:علی پدرام میرزایی-مجید سرمدی-نرگس محمدی بدر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
برگزیده و شرح مرزبان نامه
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:مرتضی چرمگی عمرانی - علی (پدرام) میرزایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:سمیراصمدزاده

ناشر:انتشارات راه

افزودن به سبد خرید
راهنما جریان شناسی نثر معاصر ایران 883
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:علی محمد گیتی فروز - مهدی کدخدای طراحی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
متون نظم 3 (خاقانی و نظامی)
قیمت:

54,000تومان

ناموجود

نویسنده:طاهر لاوژه - احمد علیزاده

ناشر:پیام نور

متون نظم عربی
ناموجود

نویسنده:عبدالله ساجدی

ناشر:پیام نور

کلیات و مبانی علم تاریخ
ناموجود

نویسنده:پدرام میرزایی

ناشر:پیام نور

زبان خارجی تخصصی 1 (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)
ناموجود

نویسنده:ایوب مرادی-هادی یوسفی-فاروق نعمتی

ناشر:پیام نور

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
ناموجود

نویسنده:کامروا ابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنما زبان خارجی تخصصی 1  ( ارشد زبان و ادبیات فارسی )