نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:فرزانه طهموریان

ناشر:فدک ایساتیس

افزودن به سبد خرید
تحلیل مسائل هیدرولوژی کاربردی  فدک
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد کریم بیرامی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
سازه های انتقال آب
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر بارور سازی ابرها
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:حسن احمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ژئومرفولوژی کاربردی ج 2 بیابان فرسایش بادی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-حامدشفیعی-لیلافزونی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
دورنمای بیابان های جهان
قیمت:

15,500تومان

نویسنده:بهمن کیانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:قاسم عزیزی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
تغییر اقلیم
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:ابراهیم مقیمی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ژئومورفولوژی شهری
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش قدیم)
قیمت:

6,450تومان

نویسنده:پیترهاگت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
180جغرافیا ترکیبی نو ج 2
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:جلیل شاهی-حمیدبهبهانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روشهای پیش بینی سفرهای شهری
قیمت:

400تومان

نویسنده:حبیب الله زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
206 تحلیل  جمعیت  شناختی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:عباس سعیدی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
295 مبانی جغرافیای روستایی
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:محموداحمری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نگارش کارتوگرافی تهیه و بکارگیری مقیاس در نقشه
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:احمدمعتمد-ابراهیم مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی354
قیمت:

380تومان

نویسنده:مسعود مهدوی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
266مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران  جلداول شناخت مسائل جغرافیایی روستاها
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:مجیدعرفان منش-مجیدافیونی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
آلودگی محیط زیست  آب،خاک و هوا
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:امیرتائبی - محمدرضاچمنی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
شبکه های توزیع آب شهری
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمودعلایی طالقانی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
ژئومرفولوژی ایران
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:مجیدمخدوم-علی اصغردرویش صفت-هورفرجعفرزاده-عبدالرضامخدوم

ناشر:دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:محمدرضاکاویانی-بهلول علیجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
57 مبانی آب و هواشناسی
قیمت:

223,000تومان

نویسنده:اصغر نیشابوری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
140جغرافیای زیستی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حسین شکوهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
117 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ج1
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:امین علیزاده-غلامعلی کمالی-فرهادموسوی-محمدموسوی بایگی

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
هوا و اقلیم شناسی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:استنلی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سنجش از دور برای مدیران GAS
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:محسن کهرم

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
سیستمهای انتقال آب
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:جان آر کربز - ان بی دیویس

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:ابراهیم مقیمی-فرج الله محمودی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:منوچهر فرج زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1115 تکنیکهای اقلیم شناسی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:تونی پارسونس-پیترجی نایت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:یداله فرید

ناشر:دانشگاه تبریز

افزودن به سبد خرید
جغرافیا و شهرشناسی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:مهدی پورطاهری

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
کاربرد آمار در علوم جغرافیایی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-فرشیدجهانبخشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل ها و ابزارهای برآورد و اندازه گیری فرسایش بادی و ریزگردها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حسین محمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مخاطرات جوی
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:سیدرضا حسین زاده-علیرضابیدخوری

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی وآموزش نرم افزار ArcGIS)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کرامت اله زیاری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای تهران
قیمت:

69,000تومان

نویسنده:کانگ تسونگ چانگ

ناشر:کیان رایانه

افزودن به سبد خرید
آموزش  برنامه نویسی arcobjects در محیط vba همراه CD)
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:عادل سپهر _محمد رضا اختصصاصی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش ها و مدل های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ژیزل اسکورو

ناشر:اندیشه های گوهربار

افزودن به سبد خرید
اقلیم و شهر
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:صفرقائدرحمتی-مصطفی ضیایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی
قیمت:

6,850تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب وهواشناسی دینامیک
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:رضامستوفی الممالکی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جغرافیای کشورهای اسلامی
قیمت:

1,000تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اکولوژی گیاهی کاربردی جلداول گیاهان مناسب تثبیت تپه هاوپهنه های ماسه ای در ایران ماسه رست های مهم درایران
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:دره میرحیدر-عمران راستی-فاطمه سادات میراحمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
38 مبانی جغرافیای سیاسی
قیمت:

131,000تومان

نویسنده:سیدباقرفاطمی - یوسف رضایی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
مبانی سنجش از دور
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:مهدی پورطاهری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1426 کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد جعفر زمردیان

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
زئومورفولوژی ایران1فرایندهای ساختمانی ودینامیکهای درونی وبیرونی 2جلدی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمدحسین ایران نژاد پاریزی-حسن اکبری-مصطفی خوشنویس-جوادشمس-طاهره عابدینی-محمدهادی راد-علیرضارسولی-طاهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حبیب الله زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
519 مهاجرت
قیمت:

123,000تومان

نویسنده:غریب فاضل نیا - یاسر حکیم دوست - سعید بلیانی

ناشر:آزاد پیما

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS (در برنامه ریزی های شهری روستایی )
قیمت:

35,000تومان