نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:فرزانه طهموریان

ناشر:فدک ایساتیس

افزودن به سبد خرید
تحلیل مسائل هیدرولوژی کاربردی فدک
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد کریم بیرامی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
سازه های انتقال آب
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر بارور سازی ابرها
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:حسن احمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ژئومرفولوژی کاربردی ج 2 بیابان فرسایش بادی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:مونیک منگه

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
انسان و خشکسالی دانشگاه یزد معمولی
قیمت:

1,350تومان

نویسنده:ابراهیم مقیمی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ژئومورفولوژی شهری
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-حامدشفیعی-لیلافزونی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
دورنمای بیابان های جهان
قیمت:

15,500تومان

نویسنده:بهمن کیانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:گرام کالی - آنتونی سینکلایر

ناشر:آستان قدس 1

افزودن به سبد خرید
بوم شناسی ومدیریت حیات وحش آستان
قیمت:

8,400تومان

نویسنده:قاسم عزیزی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
تغییر اقلیم
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:پیترهاگت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
180جغرافیا ترکیبی نو ج 2
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:مهران مهرزاد

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
کاداستر
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:جلیل شاهی-حمیدبهبهانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روشهای پیش بینی سفرهای شهری
قیمت:

400تومان

نویسنده:حبیب الله زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
206 تحلیل جمعیت شناختی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:عباس سعیدی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
295 مبانی جغرافیای روستایی
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:کریم حسین زاده دلیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی ناحیه ای
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:محموداحمری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نگارش کارتوگرافی تهیه و بکارگیری مقیاس در نقشه
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:محمدرضاپورمحمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 667
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش قدیم)
قیمت:

6,450تومان

نویسنده:احمدمعتمد-ابراهیم مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی354
قیمت:

380تومان

نویسنده:مسعود مهدوی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
266مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران جلداول شناخت مسائل جغرافیایی روستاها
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:محمودعلایی طالقانی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
ژئومرفولوژی ایران
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:مجیدمخدوم-علی اصغردرویش صفت-هورفرجعفرزاده-عبدالرضامخدوم

ناشر:دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه GIS
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:اصغر نیشابوری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
140جغرافیای زیستی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حسین شکوهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
117 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ج1
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:جوادصفی نژاد

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مبانی جغرافیای انسانی
قیمت:

5,800تومان

نویسنده:مجیدعرفان منش-مجیدافیونی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
آلودگی محیط زیست آب،خاک،هوا
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:امیرتائبی - محمدرضاچمنی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
شبکه های توزیع آب شهری
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمدشریعت پناهی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:مجتبی یمانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مبانی نقشه خوانی
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:استنلی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سنجش از دور برای مدیران GAS
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:جعفرمقیمی - مجیدهمراه

ناشر:موسسه گیتاشناسی

افزودن به سبد خرید
کارتوگرافی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:جیل مکوی-کوین جانستون

ناشر:فرات

افزودن به سبد خرید
سامانه اطلاعات جغرافیایی برای همه با CD آموزش نرم افزارarcview
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:غلامعلی خمر

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی جغرافیای شهری قومس
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:امین علیزاده-غلامعلی کمالی-فرهادموسوی-محمدموسوی بایگی

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
هوا و اقلیم شناسی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محسن کهرم

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
سیستمهای انتقال آب  کهرم
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:جان آر کربز - ان بی دیویس

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:ابراهیم مقیمی-فرج الله محمودی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:حسن مطیعی لنگرودی

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
جغرافیای اقتصادی ایران کشاورزی صنعت خدمات
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:تونی پارسونس-پیترجی نایت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار

ناشر:نشر علم عمران

افزودن به سبد خرید
GPS و نقشه های دیجیتال
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:محمدرضارضوانی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:منوچهر فرج زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1115 تکنیکهای اقلیم شناسی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:یداله فرید

ناشر:دانشگاه تبریز

افزودن به سبد خرید
جغرافیا و شهرشناسی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:مهدی پورطاهری

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
کاربرد آمار در علوم جغرافیایی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:دکتر شهرام روستایی -ایرج جباری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
ژئومورفولوژی مناطق شهری 1150
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-فرشیدجهانبخشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل هاوابزارهای برآوردواندازه گیری فرسایش بادی وریزگردها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:محمدهادی نظری فر-رضوانه مومنی

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
شناخت GPSمفاهیم وکاربرد ها
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:حسین محمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مخاطرات جوی  دانشگاه تهران
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:سیدرضا حسین زاده-علیرضابیدخوری

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی وآموزش نرم افزار ArcGIS)
قیمت:

12,000تومان