مرتب سازی بر اساس :

شرح

نویسنده:نادر نعمت الهی

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمالات مهندسی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:بامنی مقدم

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
قیمت:

8,500تومان

ناموجود

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

آمار و کاربرد آن درمدیریت (ویراست دوم-جلداول1)
ناموجود

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

آمار کاربردی (ویراست دوم-جلداول1)
ناموجود

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

آمار کاربردی(جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

تحلیل آماری (جلداول1-ویراست سوم)
ناموجود

نویسنده:رامین رهنمون

ناشر:شرح

حل مسائل هوش مصنوعی
ناموجود

نویسنده:سیداسماعیل اسمعیلی آتشگاه-محمدبامنی مقدم

ناشر:شرح

حل و تشریح مسائل تحلیل آماری (جلداول1-براساس تالیف محمد بامنی مقدم)
ناموجود

نویسنده:دکترکامران مبینی

ناشر:شرح

سوخت واحتراق ویرایش سوم

نویسنده:نادر نعمت الهی - ناهید جعفری تبریزی

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
مسئله هایی در آمار و احتمال (حل مسئله آمار و احتمال مهندسی نعمت الهی )
قیمت:

75,000تومان