مرتب سازی بر اساس :

آزاده راهیان ارشد

نویسنده:کاوس صالحی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت:

430,000تومان

ناموجود

نویسنده:جواد حسن پور-زهراسادات حسینی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد اقتصاد مهندسی(خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکورسراسری آزاد)

نویسنده:بهزاد خداکرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد انتقال جرم (ویژه رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی پلیمر مهندسی فرآوری )
قیمت:

37,000تومان

ناموجود

نویسنده:مریم شرکاء-فاطمه قربانی-الهام شیروانی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی برای رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی مهندسی داروسازی

نویسنده:فرهاد دریانوش

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد بیومکانیک فنون ورزشی کتاب اول سراسری آزاد
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:محمدصادق اسلام پناه

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد تحلیل نظری مسائل الکترونیک جلد اول راهیان ارشد
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:محمدصادق اسلام پناه

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد تحلیل نظری مسائل الکترونیک جلد دوم
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:فرهاد دریانوش

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد تربیت  بدنی ج 4 حرکت شناسی
قیمت:

50,000تومان

ناموجود

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد ترمودینامیک (برای کلیه رشته ها فنی ومهندسی)جلداول1

نویسنده:محمد علی باغبان - محمد حسین اقبال احمدی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد ترمودینامیک جلد 2 (ویژه رشته های شیمی  خلاصه مطالب درسی  نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

34,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسن فروزانی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد ترمودینامیک جلد 2 (ویژه رشته های فنی مهندسی مکانیک)
ناموجود

نویسنده:علی سیستار

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد حرکات اصلاحی
ناموجود

نویسنده:روح الله حسینی-حمزه صالحی پور

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد دینامیک (درسنامه کامل -نکات ویژه کنکوری)

نویسنده:کاوس صالحی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد رشد حرکتی
قیمت:

190,000تومان

ناموجود

نویسنده:مصطفی تقوی رکنی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد روش های سریع تحلیل مدار های الکتریکی1(کنکور ک ارشدراهیان)
ناموجود

نویسنده:مصطفی تقوی رکنی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد روش های سریع تحلیل مدار های الکتریکی2راهیان
ناموجود

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی جلد 2 دوم
ناموجود

نویسنده:نوید میرجرودی-حامد حاجی سیدی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

ارشد زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت 4

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد سینتیک و طراحی راکتور های شیمیایی (ویژه رشته های مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد اول (خلاصه مطالب درسی و نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد دوم (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

270,000تومان