مرتب سازی بر اساس :

نهر دانش

ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

سیستم های قدرت الکتریکی(جلددوم2-تحلیل شبکه های قدرت)
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشین های الکتریکی ج 2 ترانسفور ماتورها
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشین های الکتریکی ج 3ماشین های القایی آسنکرون
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشین های الکتریکی ج4ماشین های جریان مستقیمdc
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشین های الکتریکی ج5 ماشین های سنکرون
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشین های الکتریکی ج6 ماشین های مخصوص
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی

ناشر:نهر دانش

ماشینهای الکتریکی ج اول (الکترو مغناطیس کاربردی)
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی-رهاعابدی

ناشر:نهر دانش

مدار های  الکتریکی جلد چهارم
ناموجود

نویسنده:مهردادعابدی -رهاعابدی

ناشر:نهر دانش

مدارهای الکتریکی  (جلد دوم 2)
ناموجود

نویسنده:مهردادعابدی -رهاعابدی

ناشر:نهر دانش

مدارهای الکتریکی (جلدسوم3)
ناموجود

نویسنده:دکترمهردادعابدی-رهاعابدی

ناشر:نهر دانش

مدارهای الکتریکی I(جلداول )