مرتب سازی بر اساس :

دادآفرین

ناموجود

نویسنده:گروه نشر دادآفرین زیر نظر امیر کمالوند

ناشر:دادآفرین

آیین دادرسی مدنی (جزوه آموزشی) (با آخرین اصلاحات سال 1394)

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلد 1 اول
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلددوم 2
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:سمیرا سید محمدی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
اصول فقه به روش ساده جلد اول 1مبانی استنباط حقوق اسلامی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:سمیرا سید محمدی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
اصول فقه به روش ساده جلد دوم 2 مبانی استنباط حقوق اسلامی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:بهزاد قشلاقیان

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
تحریر الوکاله  ترجمه و شرح باب وکالت تحریرالوسیله
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:امیرکمالوند

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
جزوه آیین دادرسی مدنی به روش ساده ( ویرایش جدید )
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:ملکی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
جزوه حقوق تجارت
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:دلاور برادران

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
جزوه حقوق مدنی 3
قیمت:

6,300تومان

نویسنده:رضا فنا زاد

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی به روش ساده
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:رضا رشیدی نسب

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت به روش ساده جلد اول 1(تاجر و شرکت های تجاری)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:رضا رشیدی نسب

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت به روش ساده جلد دوم 2(اسناد تجاری و ورشکستگی)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
حقوق جزای اختصاصی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
حقوق جزای عمومی
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:مولفان

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 1 آیین دادرسی کیفری
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:جمعی از مولفان

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 1 حقوق جزای عمومی و اختصاصی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 2 آیین دادرسی کیفری
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 2 اصول فقه
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 3 آیین دادرسی کیفری
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 3 اصول فقه
قیمت:

12,000تومان

ناموجود

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

سنجش برتر 3 حقوق تجارت

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 3 حقوق جزای عمومی و اختصاصی
قیمت:

12,000تومان

ناموجود

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

سنجش برتر 3 حقوق مدنی

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر 4 آیین دادرسی کیفری
قیمت:

15,000تومان