مرتب سازی بر اساس :

کتابخانه گنج دانش

ناموجود

نویسنده:علی حسین نجفی ابرند آبادی - حمید هاشم بیکی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

دانشنامه جرم شناسی  انگلیسی - فرانسه - فارسی

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ( حقوق تعهدات عقود و ایقاعات )
قیمت:

600,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

دایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی 5 جلدی

نویسنده:فریدون نهرینی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:غلامرضا طیرانیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دعاوی تصرف
قیمت:

180,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

دوره حقوق مدنی ارث جلد اول
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

دوره حقوق مدنی ارث جلددوم

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره حقوق مدنی عقود معین جلد دوم 2 (مشارکتها ، صلح)
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد چهارم) 4 (عقود اذنی- وثیقه های دین- ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن)
قیمت:

440,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها جلد دوم انعقاد و اعتبار قرارداد نظریه بطلان و عدم نفوذ
قیمت:

420,000تومان

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی ( قرارداد - ایقاع ) مدنی 3
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین) (1) حقوق مدنی 6
قیمت:

240,000تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین جلد 2 دوم ( مدنی 7 پیام نور )
ناموجود

نویسنده:ژرژ.کوهندی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

رمز موفقیت در دادگستری اسرار دفاع
ناموجود

نویسنده:لورنس میلر

ناشر:کتابخانه گنج دانش

روانشناسی رفتار جنایی (اختلال استرس پس از آسیب و ارتکاب جرم)

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا نوربها

ناشر:کتابخانه گنج دانش

زمینه حقوق جزای عمومی
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

سیستم شناسی در علم حقوق

نویسنده:سید علی حائری شاه باغ

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
شرح قانون مدنی
قیمت:

650,000تومان

ناموجود

نویسنده:مجتبی فرهمند - حسین گرامی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:شهرام زرنشان-سیدقاسم زمانی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
شکل گیری وشناسایی حقوق بین الملل عرفی
قیمت:

80,000تومان

ناموجود

نویسنده:حمید محمدی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

ضبط مصادره استرداد و اخذ اموال حاصل از جرم
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

ضمان عقدی در حقوق مدنی
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

عقد حواله

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
عقد کفالت
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

عقود معین جلد سوم 3 ( عطایا - هبه - وقف - وصیت )
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

علم حقوق در گذر تاریخ
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

علم موضوع شناسی  فقه الموضوعات
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

فرهنگ عناصر شناسی ( حقوق مدنی حقوق جزا )

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
فرهنگ عناصر شناسی ( حقوق مدنی حقوق جزا )
قیمت:

480,000تومان

نویسنده:فریدون نهرینی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی
قیمت:

340,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

فلسفه اعلی در علم حقوق

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
فلسفه حقوق مدنی ج1عناصرعمومی حقوق
قیمت:

250,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

فلسفه حقوق مدنی جلد 2  اصول عامه اذن و اذنیات

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل تئوری موازنه
قیمت:

160,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

فن استدلال در منطق حقوق اسلام
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

فیلولوژی
ناموجود

نویسنده:محمد علی نوری

ناشر:کتابخانه گنج دانش

قانون مدنی آلمان بخش : معاملات ، قراردادها ، کلیات و تعهدات

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
قواعد عمومی قراردادها (جلد اول) 1 (مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد)
قیمت:

550,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

قوه قدسیه به انضمام رساله موضوع شناسی رساله حقوق عقد
ناموجود

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

گویا تر از گفتارها ( مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها )
ناموجود

نویسنده:فاطمه عزیز محمدی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

لویاتان مینیاتوری و امر اجرایی ( دگرگونی ساختاری قدرت در حقوق عمومی مدرن )

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مبسوط در ترمینولوژی حقوقی (5 جلدی)
قیمت:

2,500,000تومان

نویسنده:افتخار

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
متن کتاب لا تکست (LAW TEXTS)
قیمت:

80,000تومان

ناموجود

نویسنده:حجتی اشرفی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مجموعه قوانین محشای مالی محاسباتی

نویسنده:حمیدآذرپور غلامرضاحجتی اشرفی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی
قیمت:

850,000تومان

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مجموعه محشی قانون مدنی (علمی- تطبیقی- تاریخی)
قیمت:

650,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسین آقایی جنت مکان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

محاکمه قدرت (مسئولیت کیفری مقامات مافوق و زیردستان آنان در حقوق کیفری بین المللی)

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مسئولیت ناشی از عیب تولید ( مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده )
قیمت:

22,000تومان