مرتب سازی بر اساس :

کتابخانه گنج دانش

ناموجود

نویسنده:حسین پیران

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مسائل منطق حقوق و منطق موازنه ( منطقیات 3 )
قیمت:

110,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مضاربه
ناموجود

نویسنده:علی اسلامی پناه

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مقدمه علم حقوق

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مقدمه عمومی علم حقوق
قیمت:

110,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد داراب پور

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مقررات جدید آنسیترال در مورد میانجیگری و توافقنامه سازش
ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

منطق ادبی ( منطقیات 2 )

نویسنده:سید عباس موسوی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
مهارت های دادرسی (هنر دادخواهی ، دفاع و قضاوت)
قیمت:

420,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام

نویسنده:لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
وسیط در ترمینولوژی حقوق(لنگرودی)
قیمت:

220,000تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

وصیت در حقوق مدنی ایران